สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในเถ้าแก่น้อย รุ่น 4 ตอนที่ 3 : เรียนรู้เรื่องแผนการเงิน นำโดยอาจารย์จรีพร

Learning Dec 23, 2016

เมื่อเรียนรู้แผนการตลาดขั้นต้นแล้ว เราก็ต้องมาวางแผนด้านเงินของกิจการเราด้วยเนอะ ในคลาสนี้นอกจากจะมีอาจารย์จรีพรแล้ว ยังมีอาจารย์วันเพ็ญ และอาจารย์เข็ง เป็นผู้ช่วยด้วยหล่ะ อาจารย์วันเพ็ญได้ให้ลิ้งค์ไฟล์แผนการเงิน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการส่งเอกสารแผนธุรกิจ และสไลด์ประกอบการสอนด้วย


31 พฤษภาคม, 7 มิถุนายน 2558 คัมภีร์กันเจ๊ง (แผนธุรกิจเบื้องต้น) โดยอาจารย์จรีพร กิตติวิมล
งบการเงินเบื้องต้น โดยอาจารย์วันเพ็ญ
- ในการทำธุรกิจ เราต้องการกำไร โดย กำไร = รายได้ - ต้นทุน
- จุดคุ้มทุน คือ รายได้ = ต้นทุน ซึ่ง ได้ยอดขายที่ต้องการ ตามเวลาที่กำหนด เป็นหัวใจสำคัญที่บอกได้ว่าธุรกิจของเราอยู่รอดหรือไม่ และแผนธุรกิจที่วางไว้ ประสบความสำเร็จหรือไม่

ข้อมูลในการคำนวณจุดคุ้มทุน
1. ต้นทุน มี 2 แบบ คือ ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร (SW ต่อ 1 หน่วย)
> ต้นทุนผันแปร จะแปรผันไปตามยอดการผลิต หรือ ขายสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง สามรถประมาณต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนแปรผันในส่วนการผลิต (วัตถุดิบ แรงงานการผลิต สินค้าที่ใช้ในการผลิต ค่าโส้หุ้ยการผลิต) และ ต้นทุนแปรผันในการขายและบริหาร (ค่านายหน้า ค่าคอมมิสชั่น)
> ต้นทุนคงที่ ไม่เปลี่ยนไปตามการผลิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนคงที่ในส่วนการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสายงานการผลิต เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่านํ้าค่าไฟของสำนักงาน ค่าเบี้ยประกัน ค่าเสื่อมราคา ค่าดูแลเครื่องจักร และ ต้นทุนคงที่ในการขายและบริหาร เป็นค่่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น สวัสดิการพนักงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าบัญชี ภาษี ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม

* ลดต้นทุนคงที่ จะได้กำไรกลับคืนมา
* อย่าลืมเงินเดือนตัวเอง

- productivity ของพนักงาน : ให้พนักงานสร้างผลงานได้มากขึ้น

2. ราคาขายต่อหน่วยที่ตั้งไว้
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน : รายได้รวม = ต้นทุนรวม

โดย รายได้รวม = ราคาต่อหน่วย * ปริมาณขาย และ ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด + (ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย * ปริมาณการผลิต)

ดังนั้น จุดคุ้มทุน (หน่วยผลิตภัณฑ์) = ต้นทุนคงที่รวม / (ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
1. ช้ในการกำหนดราคา
ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน = (ต้นทุนคงที่รวม / ปริมาณการขายหรือการผลิตต่อหน่วย) + ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย

2. การกำหนดจำนวนการผลิต หรือ ขาย เพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมาย
จำนวนการผลิต หรือขายให้ได้กำไรตามต้องการ = [กำไรที่ต้องการ / (ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)] + จำนวนผลิตหรือขายที่จุดคุ้มทุน //คือราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน

* ราคาขายต่อหน่วย คือ 3-5 เท่าของต้นทุน (มักจะคูณ 5 เท่า)
Business Vedical : เครื่องจักรธุรกิจ
1. sweet & tear : ทำมาก ได้น้อย //TT__TT
2. sweet & brain : ทำเท่าไหร่ ได้เท่านั้น //ปาดเหงื่อ
3. brain & opportunity : ทำน้อย ได้มาก -> อาศัยศักยภาพของทีม สร้างความแตกต่าง

strategy -> goal (เป้าหมายใน 1 ปี) -> objective (เป้าหมายใน 3 ปี) -> mission -> vision

Tags

Minseo Chayabanjonglerd

I am a full-time Android Developer and part-time contributor with developer community and web3 world, who believe people have hard skills and soft skills to up-skill to da moon.